m2                                 m1 1848

Sarah     =     Thomas Dickinson     =     Sarah Nettleton

bap 1825                          bap 1826

d     1903                          d     1878

 

John

b   1848

 

 

 

m   1807

      John     =     Mary

Dickinson        Wilson

 

d   1845           d   1851

 

          m   1823

   James     =     Hannah

Nettleton           Dawes

 

 d   1875          d   1873

 

 

Ann

b   1850

m   1870

 

 

 

 
Ann Dickinson   Thomas Dickinson   Sarah Nettleton   John Dickinson   James Nettleton   Home Page