Sarah

bap 1832

 

                    m1 1831                             m2 1844

Ann Wood         =         George Kerton         =         Rosamond Thwaites

bap 1803                         bpt   1806                                b   1809

d     1839                         d      1881                                d   1879

 

Thomas

b  ~1844

m1  1864

m2  1900

d     1918

 

m1   1794

Richard   =   Sarah

Kerton          Branfoot

b   ~1768       b  ~1765

bd   1850       bd   1832

 

 

          m   1798

Thomas   =   Ann

Thwaite        Hammond

bap 1768

 

 

 

Sarah Ann

b   1846

m   1864

d    1911

 

 

 

Elizabeth

b   1849

m  1873

d   1875

 

Richard

b   1839

m   1863

d    1881

 

Ann

bap 1833

 

William

b   1834

 

Elizabeth

b   1836

 
Sarah Ann Kerton    George Kerton    Rosamond Thwaites    Richard Kerton    Thomas Thwaite    Home Page