m   1793

Jeremiah Jolly        =       Mary Fordham

    bap 1770                        bap 1770

    bur 1843                         bur  1836

 

Thomas

bap 1794

m    1820

 

Ann

bap 1796

m   1821

d    1862

 

John

bap 1798

m    1825

bur 1872

 

Charlotte

bap 1800

m    1822

 

 

George

bap 1802

m    1833

bur 1876

 

James

bap 1804

-

bur 1827

 

William

bap 1806

m    1828

 

 

Mary Ann

bap 1811

m    1829

 

 

    m   1756

Thomas Jolly = Alice King

b  ~1730

bur 1814             bur 1821

 

 

Ann Fordham

 

 

 

 

 
Ann Jolly    Jeremiah Jolly    Thomas Jolly    Home Page