m   1815

Isaac Guley        =        Sarah Dunford

  bap 1789                         bap 1794

  bur  1872                         bur  1836

 

George

 

bap 1816

 m   

bur 1890

 

Phoebe

 

bap 1818

-

bur 1858

 

Elizabeth

 

bap 1821

-

bur 1830

 

 

Ann

Susanna

bap 1823

 m   1850

 

 

Edward

 

bap 1828

-

bur 1831

 

Elizabeth

 

bap 1830

 

Christiana

 

bap 1833

 m   1860

 

 

Thomas

Edward

bap 1835

 

          m   1783

Edward   =   Sarah

  Guley        Powell

b   ~1761     bap 1760

bur  1830     bur 1816

 

 

Thomas   =  Susan

Dunford

 
Ann Susanna Guley    Isaac Guley    Sarah Dunford    Edward Guley    Sarah Powell    Home Page