m   1852

               John Branton               =               Sarah Starks

                  bap 1829                                      bap 1829

      d     1926                                      d     1895

 

        

William   =   Elizabeth

  Starks           Turner

 

 

 

          m   1826

James      =   Rebecca

       Branton            Smith

       bap 1801        bap 1803

 

 

George

 

b   1867

 

Roseanna

 

b  ~1868

 

d    1875

 

John

 

b   1871

 

 

 

Emma

 

bap 1864

m    1881

d     1936

 

Sarah

Matilda

b   1862

m  1888

 

James

 

b  1860

 

 

 

 

Mary

Ann

bap 1857

m    1883

 

 

Epton

 

b   1854

m  1877

d   1932

 

Arthur

William

b   1872

 

d   1932

 

Elizabeth

 

b   1852

m  1876

d   1941

 
Elizabeth Branton    John Branton    James Branton    Home Page